• Program
  • Humanitně-společenské zaměření

Humanitně-společenské zaměření


Program ke stažení


29. 9. Zmapujte si Univerzitu Karlovu; Jak hledají vědci informace

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.

- blok dvou kratších přednášek


Zmapujte si Univerzitu Karlovu 

Úvodní seminář pomůže účastníkům s orientací na Univerzitě Karlově.  Aniž bychom opustili učebnu, budeme se za pomoci myšlenkových map orientovat v prostoru univerzity, v systému studia, procesu přijímacího řízení a nabídce podpůrných služeb. Myšlenkové mapy lze využít mnoha způsoby. Při vytváření poznámek, při přípravě na zkoušku nebo obecně při snaze zorientovat se ve složité situaci. Práce s myšlenkovou mapou podporuje tvořivé myšlení.


Přednášející za Informační, poradenské a sociální centrum:

Mgr. Silvie Nedvědová pracuje v Informačním, poradenském a sociální centru UK jako koordinátorka poradenských služeb a koučka. Zabývá se také problematikou celoživotního vzdělávání.


Jak hledají vědci informace?

Synonymem pro vyhledávání informací se stalo mezi laickou veřejností slovo Google. Google, ani jiný podobný vyhledávač však žádným způsobem neověřuje věrohodnost informací. V oblasti vědeckého bádání je ale nutno pracovat jen s ověřenými informacemi z věrohodných zdrojů, které jsou většinou pro obecné vyhledávací služby nedostupné. Jaké jsou metody ověřování věrohodnosti, které zdroje jsou ověřené a jak se k nim lze dostat? To se dozvíte v rámci této přednášky.


Přednášející za Ústřední knihovnu UK:

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny, vyučuje předmět Lékařská informatika na 2. lékařské fakultě UK, je vedoucí podpory e-learningu na UK, je členkou koordinační rady sítě lékařských fakult ČR a SR MEFANET (MEdical FAcultiesNETwork – spolupráce při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií).

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. pracuje v Ústřední knihovně a do jeho kompetence v rámci ÚK UK spadá vzdělávání a koncepční otázky. 


6. 10. Obezita – příčiny a možnosti nápravy

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Obezita je jedním z velkých problémů současnosti. Je příčinou řady zdravotních i nezdravotních komplikací. Zkracuje dožití zhruba o 7 let. Hlavní příčiny celosvětového nárůstu obezity jsou nedostatek aktivního životního stylu a špatné stravovací návyky. Naštěstí hypokinéza i špatná výživa je možné měnit vnější intervencí. V přednášce uvádíme využití intervenčních programů založených na chůzi k redukci nadváhy nebo obezity pro děti, dospělé i seniory.


Přednášející za Fakultu tělesné výchovy a sportu:

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., proděkan pro vědu FTVS UK, odborně se zaměřuje na aplikace matematických metod a modelů v TV a sportu, využití biokybernetiky pro hodnocení tělesné zdatnosti, zátěžová fyziologie, funkční testování v laboratoři a v terénu, tělesné složení BIA metody, pohybové režimy v primární a sekundární prevenci jak u zdravých tak hendikepovaných.


10. 10. Jak a kdy vznikla Bible?

Modrá posluchárna; pondělí 17,00 – 18,30 hod.


Málokdo má na paměti, že Bible není jednolitý souvislý text, ale naopak mnoho jedinečných textů a pasáží, jejichž vznik od sebe dělí někdy i celá staletí. Vědecké zkoumání Bible má na starosti teologická disciplína jménem biblistika. Aby odhalila smysl a původ biblických textů, pracuje s pomocí historicko-kritických a literárních metod, jazykových analýz i archeologie. V přednášce bude pojednáno o příčinách vzniku starozákonních a novozákonních biblických textů. Bude se hovořit o událostech a osobnostech, které v průběhu dějin formovaly židovské a křesťanské náboženské texty až do současné podoby Bible. Studenti se naučí, jak k biblickému textu přistupovat, jak s ním kriticky pracovat a jak jej zasadit do dějinného kontextu.


Přednášející za Husitskou teologickou fakultu:

Doc. Jiří Beneš, Th.D. vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu. Doktorát ze Starého zákona, teologie a hebrejštiny pod vedením u prof. Jana Hellera složil r. 1997. Habilitoval se na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současnosti působí jako vedoucí katedry biblistiky a judaistiky. Vyučuje exegezi a teologii Starého zákona, dějiny starověkého Izraele a hebrejštinu. Profesně se zabývá interpretací starozákonního textu (výklady publikuje).


20. 10. Říkali to v televizi a četla jsem to na facebooku, tak je to pravda

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Žijeme v době přesycení informacemi. Je čím dál obtížnější odlišit skutečně podstatné od nedůležitého, stejně jako vytvořit si vlastní dostatečně spolehlivý informační „feed“, který by obsahoval jak to, co nás baví, tak to, co bychom měli vědět. Problém vypořádat se s informacemi mají i sami novináři, což souvisí s výraznými změnami, kterými nejen česká mediální sféra v posledních několika letech prochází. Interaktivní přednáška Říkali to v televizi a četla jsem to na facebooku, tak je to pravda stručně představí tyto změny i aktuální českou mediální krajinu a následně se zaměří na základě rozboru praktických příkladů na nutnost kritické recepce mediálního obsahu. V závěru dostanou studenti příležitost vytvořit si vlastní, co nejrealističtější a nejpřesvědčivější „novinářskou kachnu“, nebo chcete-li, hoax.


Přednášející za Fakultu sociálních věd:

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. je ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Zabývá se mediálním zpracováním menšinových témat (v roce 2012 vydala monografii Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948–2008) a společně s doc. Lábem vedla výzkumný tým, který v rámci mezinárodního projektu Worlds of Journalism Study analyzoval současný stav české žurnalistiky. V minulosti působila jako sportovní redaktorka v Redakci sportu České televize, se kterou dodnes příležitostně spolupracuje. Moderovala také týdeník Zprávičky, v současnosti se věnuje moderování Rozprav o českých médiích. Je členkou Kolegia rektora Univerzity Karlovy v Praze.


3. 11. Co jsou peníze?

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Neodbytná přítomnost peněz ve všech možných lidských činnostech je jedním z charakteristických rysů moderních společností. Jedni si na to stěžují a jiní si to pochvalují, ale co vlastně peníze v našich životech a v naší společnosti znamenají, co pro nás dělají a v čem nám brání? Jaké funkce dnes plní a kde se bere jejich nenápadná moc? Jak vzniká cena, co se děje na trhu a co je to úvěr? Jak funguje banka a jak se financuje stát? Co je to „selhání trhu“ a proč některé věci nemohou být na prodej?


Přednášející za Fakultu humanitních studií:

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. přednáší filosofickou antropologii a etiku na Fakultě humanitních studií UK. Pracoval jako řemeslník, v letech 1964-1989 vedl vývoj software, podepsal Chartu 77 a po roce 1990 krátce působil ve vysoké politice (poslanec, ministr školství, kandidát na presidenta republiky). Překládal z různých jazyků, od roku 1992 přednáší na UK, od roku 2000 byl prvním děkanem FHS a v roce 2008/9 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě v USA.


10. 11. Jak pracují a žijí archeologové?

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Pojďme společně nahlédnout do dobrodružného světa archeologie! Dozvíme se, co to vlastně archeologie je, jak se stát archeologem a jak vypadá jeho práce. Podíváme se – alespoň s obrázky – na opravdový archeologický výzkum a vysvětlíme si, co se děje se všemi těmi objevenými archeologickými „poklady“ po jeho skončení.


Přednášející za Filozofickou fakultu:

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. je absolventem oboru Archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je docentem Ústavu pro archeologii FF UK. Jeho specializací jsou raně zemědělské společnosti a jejich ekonomické zázemí. Intenzivně se zabývá problematikou vztahu archeologie a laické veřejnosti a popularizací oboru.


24. 11. Proč je dobré znát právo?

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Byly časy, kdy naši společnost drželo pohromadě náboženství a morálka. Ty časy jsou ovšem – alespoň v našich zeměpisných šířkách – minulostí. Tmelem dnešní společnosti je právo. Co to ovšem právo je, proč je dobré ho znát a kde ho hledat? Máme ho hledat v tlustých zákonících či v ještě tlustších komentářích k těmto zákoníkům? Nebo je třeba spíš vyrazit hledat právo mezi obyčejné lidi a sledovat, jak právu rozumí oni? Nebo je snad právo (jak občas ironicky říkají někteří advokáti) cokoli, co za právo prohlásí soudce ve svém rozsudku? Budeme diskutovat i pracovat s několika právními případy. V případě zájmu bude možné v druhé polovině semináře zodpovědět i dotazy studentů ohledně studia na Právnické fakultě.


Přednášející za Právnickou fakultu:

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu UK i Pedagogickou fakultu UK a v současnosti na obou fakultách také vyučuje. Zkušenosti má i se středoškolskou výukou, již osmým rokem působí na pražském Gymnáziu Jana Keplera.


1. 12. Jak spolu (ne)komunikovat?!

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Jazyk je nejen to, co máme v ústech. Jazykem lze pohladit i uhodit. Je základním prostředkem dorozumění a nejčastějším důvodem nedorozumění. Co všechno dokážeme schovat za vhodně zvolená slova a proč tomu tak je? Nemusíme se prozradit jenom slovy. Leccos o sobě prozradíme i řečí těla. Funguje ve všech jazycích a kulturách stejně nebo je třeba mít se na pozoru? Objevte s námi znakový charakter jazyka a vydejte se s námi za tajemstvím úspěšné komunikace!


Přednášející za Pedagogickou fakultu:

PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. vystudovala Filozofickou fakultu UK, oborovou kombinaci čeština – němčina. Na různých školách se věnovala především výuce německého jazyka. Publikování o dětské fantastice ji zavedlo do FS Barrandov, kde spolupracovala při natáčení česko-německého filmu „Pan Tau.“ Poté pracovala v ČSAV, konkrétně v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského, Kabinetu dětské literatury a literární výchovy. Od r. 2001 je odbornou asistentkou na Katedře germanistiky na Pedagogické fakultě UK. V r. 2009 obhájila disertační práci z oblasti didaktiky současné německy psané literatury pro mládež. Jejím zaměřením je také analýza textu z pohledu stylistiky a didaktiky literatury; tvořivá dramatika a komunikace; mediální adaptace literárních textů. R. 2014/2015 odstartovala spolu s doc. Hníkem Labyrint věd(ění), univerzitu prvního věku na PedF UK, v rámci níž působí jako programová managerka.


8. 12. Jak akademici podnikají

Modrá posluchárna; čtvrtek 17,00 – 18,30 hod.


Co dělat s vědeckými výsledky? Ukážeme si, jak proměnit vědecké výsledky ve služby a produkty, za které jsou lidé ochotni zaplatit, jak dělat správný byznys. Většina lidí si totiž myslí, že akademická sféra a podnikání jsou odlišné disciplíny, které se nemají (ani nedají) míchat. Odlišné disciplíny to opravdu jsou, kombinovat se ale dají. 


Přednášející za Centrum pro přenos poznatků a technologií:

Mgr. Otomar Sláma pracuje jako zástupce ředitele CPPT a je zároveň podnikatelem. Působí jako konzultant pro fázi „Proof of concept“ vědeckých projektů, které mají potenciál na komerční uplatnění. Zajímá se o zakládání start-upových společnosti, fundraising a marketing.


15. 12. Slavnostní zakončení

Velká aula, Karolinum


Slavnostní zakončení spojené s prohlídkou Karolina.


Poslední změna: 29. září 2016 14:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Kristýna Biláková

Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 679


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám